โรงเรียนนนทรีวิทยา

139 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทร.2862105,2865035

ประพฤติดี เรียนดี มีความสะอาด ฉลาดรอบรู้ สู้งาน

หน้าแรก ] Nonsi Withaya School ] [ โรงเรียนนนทรีวิทยา ] ความภาคภูมิใจของชาวนนทรี ] ชาวนนทรีรักษาสิ่งแวดล้อม ] ต้นไม้ประจำโรงเรียน ] แผนที่โรงเรียน ]


โรงเรียนนนทรีวิทยา

โรงเรียนนนทรีวิทยา เป็นโรงเรียนสหศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 139 ถนนพระราม3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10110

เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม พ.. 2496 เดิมชื่อโรงเรียนมหาเมฆ และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนนนทรีย์ในปีเดียวกัน

ต่อมาในปี พ.. 2513 เปลี่ยนเป็น โรงเรียนนนทรีวิทยา เดิมโรงเรียนมีสภาพเป็นทุ่งนา มีเนื้อที่ 47 ไร่ 1 งาน 92 ตารางวา

ต่อมาเมื่อ พ.. 2519 กรุงเทพมหานครได้ตัดถนนเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา(ปัจจุบัน คือ ถนนพระรามที่ 3) ผ่านบริเวณโรงเรียน และในปี พ..2521 โรงเรียนต้องเสียพื้นที่ให้การทางพิเศษฯ สร้างทางด่วนขั้นที่ 1 สายดาวคะนอง-ดินแดง

ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่สองส่วน คือ ส่วนที่เป็นอาคารเรียน มีเนื้อที่ 25 ไร่ 1 งาน 30 ตารางวาพื้นที่อีกส่วนหนึ่งมีเนื้อที่ 5 ไร่ 73 ตารางวา เป็นบ้านพักครู และแฟลตภารโรง

เครื่องหมายโรงเรียน

เป็นรูปอาร์ม(โล่) พื้นสีน้ำเงิน เหลือง เทา ตัวอักษร น.. มีความหมายว่า ลูกนนทรีต้องมีเกียรติเชื่อถือได้

คติพจน์ประจำโรงเรียน

พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี     ความสามัคคีคือพลัง

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน คือ ความสามัคคี องอาจกล้าหาญ อดทนและเสียสละ

เหลือง คือ ความประพฤติดี มีระเบียบวินัย และมีคุณธรรม

เทา คือ ความฉลาด ความรอบรู้ และสู้งาน

 คำขวัญโรงเรียน

ประพฤติดี เรียนดี มีความสะอาด ฉลาดรอบรู้ สู้งาน

การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนนนทรีวิทยา เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.3

หลักสูตรประกอบด้วยวิชาบังคับ ซึ่งนักเรียนทุกคนต้องเรียนเหมือนกัน และมีวิชาเลือกเสรีอย่างหลากหลาย ให้นักเรียนมีโอกาสเลือกเรียนตามความถนัด โดยมีครูที่ปรึกษา และครูแนะแนว ให้คำแนะนำและให้การดูแลอย่างใกล้ชิด

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4-ม.6

ประกอบด้วยแผนการเรียน ดังนี้

1. แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

2.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์

3.แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส

4.แผนการเรียนทั่วไป(สังคมศึกษา-ภาษาไทย) และ(ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย)

และในแต่ละแผนการเรียน ยังจัดวิชาพื้นฐานอาชีพ ให้นักเรียนได้เลือกเรียนอย่างเสรีตามความถนัด ความสามารถ และความสนใจ